Adviezen 2008

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Adviezen 2008

Op deze pagina vindt u de adviezen die in 2008 door de Raad zijn uitgebracht. Indien beschikbaar zijn daaraan toegevoegd de samenvattingen uit de adviezen uit de staatscourant en de reactie van de zijde van de bewindslieden.

Jeugdige delinquenten Minder opsluiten, gerichter begeleiden

Het samen plaatsen van strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben

Wijziging Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

Forensisch psychiatrisch toezicht

Vreemdelingenbewaring

Besluit toezicht telefoongesprekken justitiële inrichtingen

Gedetineerden met een verstandelijke beperking

Meer op een cel?

Longstay: aanvulling op het advies Longstay d.d. 1 februari 2008

Levenslang : aanvulling op het advies Levenslang d.d. 1 december 2006

Ontwerp uitvoeringsbesluit voorwaardelijke invrijheidstelling

Kinderen, ouders en overheidsingrijpen

Dwangbehandeling binnen de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen

Longstay

Het van rechtswege vervallen van de verlofmachtiging in de tbs