Adviezen 2012

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Adviezen 2012

Op deze pagina vindt u de adviezen die in 2012 door de Raad zijn uitgebracht. Indien beschikbaar zijn daaraan toegevoegd de samenvattingen uit de adviezen uit de staatscourant en de reactie van de zijde van de bewindslieden.

Conceptbeleidskader repatriëring vreemdelingen in de tbs

Reactie wijziging Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden ivm samen plaatsen van vreemdelingen in voorlopige hechtenis

Tweede nota van wijziging Wetsvoorstel forensische zorg

Conceptwetsvoorstel wijziging Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

Reactie ontwerpbesluit wetsvoorstel onvrijwillige behandeling

Conceptwetsvoorstel Jeugdwet

Reactie conceptbeleidskader Libidoremmende middelen in de tbs

Forensische zorg tijdens detentie

Het vervoer van ingeslotenen en hun goederen

Advies beleidsvisie specialistische forensische jeugdpsychiatrische behandeling in een jji voor pij-ers

Langdurig toezicht: Reactie op het conceptwetsvoorstel langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking31

Wijziging regeling geweldsinstructie i.v.m. introductie van pepperspray

Advies: Wetsvoorstel adolescentenstrafrecht

Detentiefasering

Weigerende verdachten pro justitia onderzoek