Adviezen 2014

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Adviezen 2014

Op deze pagina vindt u de adviezen die in 2014 door de Raad zijn uitgebracht. Indien beschikbaar zijn daaraan toegevoegd de samenvattingen uit de adviezen uit de staatscourant en de reactie van de zijde van de bewindslieden.

Advies zelfmelders

Advies Vondelingenkamer en babyhuis

Advies Ontwerpbesluit tot wijziging van de Penitentiaire maatregel en het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid.

Advies betreffende bevoegdheid RSJ opvragen justitiële gegevens

Advies conceptwetsvoorstellen en concept- amvb raadsman en politieverhoor

Nota van wijziging wetsvoorstel tot wijziging van de Pbw, de Bvt en de Bjj

Advies Eigen bijdrage verblijf gedetineerden

Conceptwetsvoorstel terugkeer en vreemdelingenbewaring

Jeugdstrafrecht, neurowetenschap en ethiek (Verkenning)

ontwerp Invoeringswet Jeugdwet

Wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen