Adviezen 2015

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Adviezen 2015

Op deze pagina vindt u de adviezen die in 2015 door de Raad zijn uitgebracht. Indien beschikbaar zijn daaraan toegevoegd de samenvattingen uit de adviezen uit de staatscourant en de reactie van de zijde van de bewindslieden.

Conceptwetsvoorstel wijziging Wetboek van Strafvordering i.v.m. enige wijzigingen van de regeling van voorlopige hechtenis

‘Lastig plaatsbare jongeren’ in instellingen voor jeugdzorgplus en jeugd-ggz: zorg inde knel?

Conceptbesluit Terugkeer en vreemdelingenbewaring

Risico's en knelpunten in de longstay

Advies Tweede nota van wijziging Wet verplichte ggz

Advies Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid

Verkenning Privatisering in het gevangeniswezen

Advies Gekanteld perspectief

Advies financiële curatele

Advies conceptwetsvoorstel beperking omgangsrecht na partnerdoding

Briefadvies Reclasseringsstelsel