05 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

05 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Beroep- of verzoekschrift
Na ontvangst van een beroep- of verzoekschrift worden enkele persoonsgegevens geregistreerd in het registratiesysteem ZGW/PEGA. Het gaat dan om de naam en woon- of verblijfadres van de indiener van het beroep- of verzoekschrift. Deze gegevens hebben wij nodig om in contact met u te kunnen blijven gedurende de behandeling van het beroep- of verzoekschrift. Indien u een advocaat of gemachtigde heeft, worden ook zijn of haar contactgegevens geregistreerd.
Verder worden bij de beslissende instantie de onderliggende stukken opgevraagd. Deze stukken bevatten persoonsgegevens. Het hangt van het onderwerp af welke persoonsgegevens dat precies zijn. U kunt bijvoorbeeld daarbij denken aan rapporten, medische gegevens en strafrechtelijke gegevens. De opgevraagde stukken blijven onderdeel uitmaken van het procesdossier. In beginsel worden alle stukken aan iedereen die bij het beroep is betrokken (partijen) toegezonden.
Advies inzake interlandelijke adoptie
Na ontvangst van het verzoek van de Minister van Justitie en Veiligheid om advies uit te brengen in interlandelijke adoptiezaken, worden enkele persoonsgegevens geregistreerd. Het gaat dan om de naam en woon- of verblijfadres van de indiener van het bezwaarschrift, de aspirant-adoptieouder(s). Deze gegevens hebben wij nodig om in contact met u te blijven tot en met het moment waarop de adviescommissie uit de RSJ advies uitbrengt over het bezwaarschrift aan de Minister; de Minister beslist op het bezwaarschrift.
Indien u een advocaat of gemachtigde heeft, worden ook zijn of haar contactgegevens geregistreerd.
Tijdens de behandeling van de adviesaanvraag worden de aan de bestreden beslissing ten grondslag liggende stukken opgevraagd. Veelal maken rapportages van de Raad voor de kinderbescherming hiervan onderdeel uit indien daarin een negatief advies op een verzoek va de aspirant-adoptiefouder(s) is gegeven. Van deze stukken ontvangen u en uw advocaat of gemachtigde een afschrift. De stukken blijven onderdeel uitmaken van het procesdossier.
Nieuwsbrief RSJ
Als u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief van de RSJ, wordt uw e-mailadres geregistreerd. Dit e-mailadres wordt alleen voor de verzending van de nieuwsbrief gebruikt en niet voor andere doeleinden.
Klachten over de RSJ
Indien u een klacht heeft over de RSJ worden enkele basale gegevens geregistreerd. Het gaat dan om uw naam en woon- of verblijfadres en eventueel e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om in contact met u te blijven. Indien u een advocaat of gemachtigde heeft, worden zijn of haar contactgegevens geregistreerd.