Het maatschappelijk toezicht op de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen

Deze hoofdrubriek bevat 8 rubrieken:

Het maatschappelijk toezicht op de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen

Bij elke justitiële inrichting functioneert een onafhankelijke commissie van toezicht.
Signalen van deze commissies vormen een bron voor trendsignalering op het gebied van de rechtspositie en bejegening van justitiabelen. Als de Raad kan putten uit de toezichtbevindingen van de c.v.t.’s, werkt het toezicht van de commissies door in adviezen aan de minister van Justitie en uiteindelijk in het beleid zelf.

Bundeling van krachten

De Raad wil het doorklinken van signalen van de c.v.t.’s helpen verbeteren. Hiertoe is het om te beginnen belangrijk dat de uitvoering van het toezicht en de randvoorwaarden daarvoor optimaal zijn. Landelijke bundeling van krachten draagt hieraan bij. Er lopen verschillende initiatieven om deze te bewerkstelligen:

1. Kenniscentrum commissies van toezicht
Gevestigd bij de rechtbank Utrecht. Zie: www.commissievantoezicht.nl.

2. Klankbordgroep van c.v.t.-voorzitters uit de verschillende sectoren
Opgericht in 2009. De klankbordgroep organiseert communicatie tussen c.v.t.’s, behartigt de belangen van c.v.t.’s en heeft onder meer een ‘gedragscode’ voor c.v.t.’s aangeboden.
Voor meer informatie zie www.commissievantoezicht.nl/klankbordgroep/.

3. Stimulering maatschappelijk toezicht
Vanaf 2007 steunt de Raad het functioneren van de c.v.t.’s in hun toezichthoudende functie. In dit verband is de c.v.t.’s een toezichtkader aangeboden aan de hand waarvan zij desgewenst hun werkzaamheden op dit gebied nader kunnen vormgeven. In vervolg daarop ontwikkelt de Raad toetsingscriteria voor de c.v.t.’s, een hulpmiddel om het functioneren van de inrichting te beoordelen.

Commissies zenden de Raad hun jaarverslag toe en weten de Raad geregeld te vinden als bijzondere situaties of knelpunten in ‘hun’ inrichting om aandacht op landelijk niveau vraagt.

De Raad houdt in het kader van de penitentiaire rechtspraak regelmatig contact met c.v.t.’s in de vorm van regionale en landelijke bijeenkomsten.