Congres Samen voor Nazorg 11 juni 2009

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Congres Samen voor Nazorg 11 juni 2009

Op 11 juni 2009 organiseerde de RSJ in het stadhuis van Almere een congres over de nazorg voor ex-gedetineerden. Er was veel belangstelling voor dit congres, onder meer vanuit gemeenten, reclasseringsorganisaties, jeugdzorg, DJI, departementen, inspecties, wetenschap, OM en rechterlijke macht.
Nazorg is dit jaar een centraal thema voor de RSJ. Binnenkort zal de RSJ onder de titel “Doorpakken” zijn advies over maatschappelijke re-integratie en nazorg voor ex-gedetineerden publiceren. Een conceptversie van dit advies was voorafgaand aan het congres reeds beschikbaar. Diverse sprekers, waaronder de staatssecretaris van Justitie, haakten hier in hun presentaties bij aan.

In welke mate en op welke wijze mag een inrichting stimulans of druk op de gedetineerde uitoefenen om mee te werken aan resocialisatieprogramma’s? Moet het uitgangspunt blijven dat alle gedetineerden, ook de kortgestraften, worden gescreend?

Dagvoorzitter Martin Moerings stelde in zijn inleiding deze beide vragen (discussiepunten uit het concept-RSJ-advies) en moedigde de deelnemers aan hierover hun mening te geven.

Gedurende de ochtend beschouwden vier sprekers vanuit verschillende invalshoeken het congresthema. En in het middaggedeelte werd er in de diverse workshops, waarin vooral de uitvoeringspraktijk centraal stond, zowel aandachtig geluisterd als geanimeerd gediscussieerd. Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere en tevens voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, sloot het congres af met een positief verhaal over de serieuze en enthousiaste wijze waarop de gemeenten in de afgelopen periode hun taken op het terrein van de nazorg hebben opgepakt.

In bijgaande nieuwsbrief kunt u nalezen wat er op 11 juni zo al over het thema nazorg aan de orde is geweest.

U treft aan:
het congresprogramma,
een samenvatting van de plenaire presentaties
korte verslagen van de workshops