RSJ adviseert verplichte verstrekking van medische gegevens weigerende observandi te beperken tot concrete onderdelen behandeldossier

RSJ adviseert verplichte verstrekking van medische gegevens weigerende observandi te beperken tot concrete onderdelen behandeldossier

Verdachten van ernstige misdrijven weigeren soms mee te werken aan psychiatrisch onderzoek dat dient om vast te stellen of er sprake is van een geestelijke stoornis. Met de regeling voor de verplichte verstrekking van medische gegevens over weigerende observandi wil de minister relevante informatie over de geestelijke gesteldheid van de verdachte achterhalen. Artsen en gedragswetenschappers die de weigerende observandus eerder hebben behandeld, zijn verplicht het volledige medische dossier aan een multidisciplinaire commissie over te dragen. Volgens de RSJ bestaat er echter onvoldoende noodzaak tot overdracht van het volledige behandeldossier. De RSJ onderschrijft het uitgangspunt van de minister de regeling alleen als uiterste middel in te zetten.

Medische informatie ter onderbouwing tbs-maatregel

De RSJ verwacht dat de regeling in specifieke gevallen de extra informatie kan opleveren die de pro Justitia-rapporteur in staat stelt tot betere advisering over de geestesgesteldheid van de verdachte te komen. Daarmee kan de rechter het al dan niet opleggen van een tbs-maatregel beter onderbouwen.

Beperking verstrekking medische gegevens tot diagnoses, behandelplannen en ontslagbrieven

De overdracht van het volledige behandeldossier van een weigerende observandus heeft een grote inbreuk op het medisch beroepsgeheim tot gevolg en is daarmee niet proportioneel. De RSJ adviseert dan ook de verplichte verstrekking van medische gegevens aan de multidisciplinaire commissie te beperken tot diagnoses, behandelplannen en ontslagbrieven. Dit verhoogt ook de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de gegevens.

Een uiterste middel

Volgens de RSJ zijn een stappenplan en flankerend beleid nodig om te bewaken dat de regeling pas in het uiterste geval, als ultimum remedium, ingezet wordt.
<link naar advies>