PB Uitspraak beroepscommissie Willem Frederik H

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

PB Uitspraak beroepscommissie Willem Frederik H

De beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft uitspraak gedaan in het beroep van Willem Frederik H., verder klager te noemen, gericht tegen de beslissing van de selectiefunctionaris tot verlenging van klagers EBI-plaatsing/de voortzetting van het EBI-regime, dat hij momenteel ondergaat in het penitentiair ziekenhuis te Den Haag. Het beroep is gegrond verklaard.

Op grond van artikel 6 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden kunnen in de EBI gedetineerden worden geplaatst die:
a. een extreem vluchtrisico vormen en een onaanvaardbaar maatschappelijk risico in termen van recidivegevaar voor ernstige geweldsdelicten, of
b. bij ontvluchting een onaanvaardbaar maatschappelijk risico vormen, waarbij het vluchtrisico als zodanig hieraan ondergeschikt is.

De beroepscommissie stelt vast dat er formeel drie gronden aan te wijzen zijn die thans (nog) aanleiding zouden geven om klagers verblijf in het EBI-regime te verlengen en die maken dat in beginsel in redelijkheid kan worden geconcludeerd dat klager valt in de hierboven vermelde categorie b.

In de uitspraak van de beroepscommissie 07/1363/GB van 31 augustus 2007 heeft de beroepscommissie overwogen dat de toepassing van het EBI-regime geen beperking van het herstel van de gezondheidstoestand van klager dient te betekenen. Gelet op het advies van de inrichtingspsycholoog aan de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie is de beroepscommissie van oordeel dat onvoldoende duidelijk is of het huidige - al in verband met klagers gezondheidstoestand versoepelde - EBI-regime aan klager voldoende ruimte biedt voor revalidatie en dat uit de mededeling van de selectiefunctionaris volgt dat inmiddels de EBI-adviescommissie is gevraagd om de beslissing tot voortzetting van klagers EBI-regime te heroverwegen.

In dit licht bezien is de beroepscommissie van oordeel dat de bestreden beslissing niet in stand kan blijven. De beslissing van de selectiefunctionaris is vernietigd en de selectiefunctionaris is opdragen om binnen twee weken na ontvangst van de uitspraak een nieuwe beslissing te nemen.

De uitspraak is te verkrijgen bij het secretariaat van de RSJ, telefoon 070 3619300 en bij het Ministerie van Justitie.

Voor nadere informatie:

Pim Molenaar, algemeen secretaris

Simone Jousma, coördinerend secretaris afdeling rechtspraak