Forensische zorg tijdens detentie verdient verdere ontwikkeling

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Forensische zorg tijdens detentie verdient verdere ontwikkeling

De psychische problematiek onder gedetineerden is ernstig en omvangrijk. Het merendeel van de gedetineerden heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis, verslavingsproblemen, een lichte verstandelijke beperking of combinaties daarvan. Slechts een beperkt deel krijgt tijdens detentie een passende behandeling. De zorgvoorzieningen in het gevangeniswezen gericht op psychische problemen (forensische zorg) zijn van recente datum en verdienen verdere ontwikkeling. De enkele jaren geleden ingerichte penitentiaire psychiatrische centra kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Met het oog op een betere en meer vanzelfsprekende samenwerking tussen de forensische zorg en de reguliere ggz, moeten de verschillen in uitgangspunten en aanpak tussen beide werelden worden overwonnen.

Dit zegt de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming in een op eigen initiatief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie uitgebracht advies. Aanleiding voor het advies is een aantal belangrijke wijzigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd bij de forensische zorg in het gevangeniswezen, zoals de stelselherziening in 2008 en de introductie van nieuwe zorgvoorzieningen.

De Raad constateert dat de overheveling van het zorgbudget van VWS naar Veiligheid en Justitie ten goede is gekomen aan de inrichting van het zorgstelsel in het gevangeniswezen. De Raad is positief over de introductie van de penitentiaire psychiatrische centra. Wel moeten zij het behandelaanbod voor met name langverblijvenden verder vormgeven. In het kader van de kwaliteitsontwikkeling van de forensische zorg als geheel moeten zij volgens de Raad bovendien een grotere rol spelen bij de screening van gedetineerden, bij de ontwikkeling van de overige zorgvoorzieningen in penitentiaire inrichtingen, bij de ontwikkeling van uniforme zorgconcepten en bij de doorplaatsing naar meer gespecialiseerde zorgvoorzieningen in de ggz. Op die manier kunnen de penitentiaire psychiatrische centra de forensische zorg tijdens en na detentie versterken en bijdragen aan de verbinding met de buitenwereld zoals de ggz.

De Raad vindt het bieden van verantwoorde zorg van belang voor zowel de resocialisatie van gedetineerden als voor het verminderen van recidive. Beide komen de veiligheid van de samenleving ten goede.

Contactpersonen voor de pers:
mevr. drs. P.L.M. Steinmann (070- 361 93 38) en
dhr. drs. A.J. van Bommel (070- 361 93 52)