Wat doet de Raad?

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) ziet door advies en rechtspraak toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen.

De Raad streeft naar naleving van de fundamentele rechten van degenen die in het kader van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen aan de zorg van de overheid zijn toevertrouwd. De beginselen van goede bejegening vormen daarbij een leidraad. De RSJ houdt daarnaast rekening met de belangen van de slachtoffers en de veiligheid van de samenleving.

De RSJ heeft als wettelijke taken rechtspraak en advisering. Hoewel gescheiden in uitvoering, is er sprake van gemeenschappelijke uitgangspunten.

Visie op strafrechtelijke sanctietoepassing: versterken van samenhang, betrokkenheid en vertrouwen

De strafrechtelijke sanctietoepassing is voortdurend in beweging en staat op onderdelen onder druk. Voor de RSJ was dit reden om een visie te ontwikkelen om de samenhang van, de betrokkenheid bij en het vertrouwen in de strafrechtelijke sanctietoepassing te versterken. Om dat te bereiken is er meer aandacht nodig voor de effectiviteit van sancties en resocialisatie van de justitiabele en daarnaast voor herstel van het geschonden vertrouwen van slachtoffers, nabestaanden en samenleving tijdens de uitvoering van sancties.

Door de sanctietoepassing herstelgericht en bij voorkeur lokaal te organiseren, met ruimte voor professionals in samenwerkingsverbanden onder lokale regie, ontstaat een grotere zichtbaarheid voor en betrokkenheid van de omgeving. Dit leidt tot een beter maatschappelijk resultaat zoals minder recidive, meer veiligheid in de samenleving, en een betere kans op een succesvolle terugkeer van justitiabelen na afloop van de sanctie.